Общинска избирателна комисия Елена


РЕШЕНИЕ
№ 33
Елена, 18.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите за общински съветници в Общински съвет Елена ПП ГЕРБ

 

Постъпило е предложение от  Даниел Димитров Панов, в качеството му на ПП ГЕРБ за издигането на кандидати за общински съветници в Общински съвет Елена /Приложение 62 - МИ/. Предложението е регистрирано с вх. № 1 в Регистъра на кандидатите за общински съветници на 27.10.2019г. /Приложение 69/ в 14:00 ч..          

Към предложението са приложени: Заявление-декларация /Приложение 65-МИ от изборните книжа/ от: Валентин Владимиров Гуцов, Стоян Николаев Златев, Йордан Иванов Йорданов, Стела Петрова Горбанова-Василева, Стефан Иванов Минчев, Анета Илиева Ламбурова, Мартин     Иванов Трухчев, Христо Сашев Маринов, Стефан Йорданов Христов, Цветка           Драганова Зуркова, Богдана Симеонова Пеева, Владислав Стоянов Велев, Магдалена Николова Илиева-Гайдарова, копие от Пълномощно №КО-Г-282/ 30.07.2019 г. от Бойко Методиев Борисов към Даниел Димитров Панов и заверено копие от Пълномощно №06/09.08.2019 г. от Даниел Панов към Валентин Гуцов, упълномощено да представлява ПП ГЕРБ пред ОИК Елена 

С оглед на изложеното и след извършена служебна проверка от ОИК за наличие на нормативните изисквания по чл.397, ал.1 и на основание чл. 414, ал. 1, т.1 и 3, във връзка с чл.414 ал.3 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК София, Общинска избирателна комисия Елена

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА като кандидати за общински съветници в Общински съвет Елена от името на ПП ГЕРБ следните лица:

 № по ред

Собствено, бащино и фамилно име

1.

Валентин Владимиров Гуцов

2.

Стоян Николаев Златев

3.

Йордан Иванов Йорданов

4.

Стела Петрова Горбанова-Василева

5.

Стефан Иванов Минчев

6.

Анета Илиева Ламбурова

7.

Мартин Иванов Трухчев

8.

Христо Сашев Маринов

9.

Стефан Йорданов Христов

10.

Цветка Драганова Зуркова

11.

Богдана Симеонова Пеева

12.

Владислав Стоянов Велев

13.

Магдалена Николова Илиева-Гайдарова

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване / публикуване, пред ЦИК - гр. София.

Председател: Румяна Стойкова Антонова

Секретар: Костадин Петров Господинов

* Публикувано на 19.09.2019 в 17:00 часа

Календар

Решения

  • № 52 / 14.10.2019

    относно: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

  • № 51 / 09.10.2019

    относно: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

  • № 50 / 09.10.2019

    относно: Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

всички решения