Общинска избирателна комисия Елена


РЕШЕНИЕ
№ 36
Елена, 23.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите за общински съветници в Общински съвет Елена от Местна коалиция „ВОЛЯ“ (Земеделски съюз „Александър Стамболийски“)

 

Постъпило е предложение от Местна коалиция „ВОЛЯ“ (Земеделски съюз „Александър Стамболийски“), подписано от Елка Василева Кукова - Нешева, в качеството й на преупълномощен представител от Гергана Желязкова Стефанова - пълномощник на Веселин Найденов Марешки - Председател и представляващ Политическа партия „ВОЛЯ“, за издигането на кандидати за общински съветници в Общински съвет Елена /Приложение 62 - МИ/ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Предложението е регистрирано с вх. № 3/20.09.2019 г. в Регистъра на кандидатите за общински съветници /Приложение 69 - МИ/ в 12:40 ч.        

Към предложението са приложени: Заявление-декларация /Приложение 65-МИ от изборните книжа/ от Марияна Стефанова Донкова, Петър Стойков      Петров, Стефка Павлова Атанасова, Росен Кирилов         Джамбазов; копие от Пълномощно от Веселин Найденов Марешки към Гергана Желязкова Стефанова, упълномощена да представлява ПП „ВОЛЯ“ и копие от пълномощно от Гергана Желязкова Стефанова към Елка Василева Кукова-Нешева, преупълномощена да представлява ПП „ВОЛЯ“ пред ОИК Елена.

В 16:00 ч. на същия ден е постъпило искане с вх.№ 38 от Росен Кирилов Джамбазов, с което изрично се отказва от регистрацията си като кандидат за Общински съветник в Община Елена от листата на местна коалция „ВОЛЯ“ (Земеделски съюз „Ал.Стамболийски“) и желае да бъде издигнат за кандидат за Кмет на с.Константин от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

С оглед на изложеното и след извършена служебна проверка от ОИК за наличие на нормативните изисквания по чл.397, ал.1 и на основание чл. 414, ал. 1, т.1 и 3, във връзка с чл.414 ал.3, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК София, Общинска избирателна комисия Елена

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА като кандидати за общински съветници в Общински съвет Елена от името на Местна коалиция „ВОЛЯ“ (Земеделски съюз „Александър Стамболийски“)   следните лица:

 

1

Марияна

Стефанова

Донкова

2

Петър

Стойков

Петров

3

Стефка

Павлова

Атанасова

 

ОТКАЗВА регистрация за кандидат за общински съветник на Община Елена от името на Местна коалиция „ВОЛЯ“ (Земеделски съюз „Александър Стамболийски“) на Росен Кирилов Джамбазов.

На основание чл. 417, ал.5 от ИК УКАЗВА  на коалиция „ВОЛЯ“ (Земеделски съюз „Александър Стамболийски“), че може да предложи друг кандидат до 26.09.2019 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване/публикуване, пред ЦИК - гр. София.

Председател: Румяна Стойкова Антонова

Секретар: Костадин Петров Господинов

* Публикувано на 24.09.2019 в 09:23 часа

Календар

Решения

  • № 52 / 14.10.2019

    относно: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

  • № 51 / 09.10.2019

    относно: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

  • № 50 / 09.10.2019

    относно: Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

всички решения