17.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска избирателна комисия Елена ще проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии и подвижна секционна комисия в община Елена в Читалище "Напредък - Елена - 1863".

ДАТА

ЧАС

СИК 

на 25.10.2023 г. (сряда)

от 17.30 ч.

ЗА ВСИЧКИ СИК /ПСИК

     
     

 

Предвидено е заплащане за участие в обучението на членовете на СИК.

За обучението на СИК, определени за смесено гласуване (с хартиени и машинни бюлетини) ще бъде проведено и онлайн обучение за работа с машина за гласуване

 

Телефон за контакти и допълнителни въпроси: 0879626254  - ОИК Елена 

 

11.09.2023

Съобщение

Телефон и e-mail на ОИК – Елена

 1. Определя телефони за контакт с ОИК Елена: 0879 62 62 54; 0885611680
 2. Определя за официални електронни адреси на ОИК Елена: [email protected] 
10.09.2023

Съобщение

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ЕЛЕНА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 1. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия в община Елена, област Велико Търново на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г., се приемат в сградата на Общинска администрация Елена, находяща се в гр. Елена, ул. Иларион Макариополски № 24, втори етаж, зала 117, всеки календарен ден от 09:00 часа до 17,00 ч.   – Приложение № 32-МИ от изборните книжа.
 2. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия в община Елена, област Велико Търново на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г., се приемат в сградата на Общинска администрация Елена, находяща се в гр. Елена, ул. Иларион Макариополски № 24, втори етаж, зала 117, всеки календарен ден от 09:00 часа до 17,00 ч.    – Приложение № 33-МИ от изборните книжа.
 3. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия в община Елена, област Велико Търново на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г., се приемат в сградата на Общинска администрация Елена, находяща се в гр. Елена, ул. Иларион Макариополски № 24, втори етаж, зала 117, всеки календарен ден от 09:00 часа до 17,00 ч.   – Приложение № 42-МИ от изборните книжа.
 4. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е до 17,00 ч. на 18 септември 2023г. и се извършва по реда на Решения № 2218-МИ от 05 септември 2023 г. и № 2121-МИ от 29 август 2023 г. на Централна избирателна комисия.
07.11.2023

Съобщение

 Общинска избирателна комисия Елена, чрез председателя Анета Красимирова Николова, ви уведомява, че  със заповед № ОА04-349/07.11.2023г., Областен управител на област Велико Търново, свиква първото заседание на Общински съвет – Елена мандат 2023-2027г., на 10.11.2023г. от 13.00 часа в Голямата зала 101 на Община Елена.

Избраните общински съветници, кметове на кметства и кмет на община Елена ще положат клетва съобразно разпоредбата на чл.32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в присъствието на гражданите на общината, Областния управител на Област Велико Търново и на Председателя на Общинска избирателна комисия – Елена.

 

06.11.2023

Съобщение

ОИК Елена  уведомява заинтересованите лица, че изборният ден в Община Елена приключи в 20:10 часа.

Обобщени данни от избор на кмет на община

ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК ГЛАСОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
 
7 ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ
ПП ГЕРБ
2 372 60.37%
 
68 ПЕТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 500 38.18%
 
- Не подкрепям никого 57 1.45%
02.11.2023

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ ВТОРИ ТУР

 

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023г. на ЦИК и Писмо изх. № МИ-15-711 от 10.10.2023г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Елена публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за местни избори 2023г. - втори тур за избор на кмет на  община Елена, и избор на кмет на кметство село Каменари както следва:


Образец на бюлетина за кмет на община Елена

Образец на бюлетина за кмет на кметство Каменари

01.11.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Елена напомня, че всички издадени удостоверения на членове на СИК важат и за втори тур на местните избори, насрочен на 05.11.2023 г.

Издадените удостоверения на застъпници на кандидати, участващи във втори тур, също запазват своята валидност.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

19.10.2023

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВВЕ НА 29.10.2023Г.

19.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Регистрацията на застъпниците  се осъществява чрез подаване на заявление до ОИК - Елена по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа) до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират до изборния ден чрез подаване до ОИК на предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Елена– 28 секции.

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

 1. Автоматичен цветен код на клетките с ЕГН:
 2. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та. В случай на такова унищожаване може да се копират само форматите от оригинала на таблицата на сайта.
 3. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките (квартал, телефон и др. подобни). При нужда и/или желание партиите и коалициите могат да дописват вдясно извън таблицата забележки от произволен характер.
 4. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките. 
 5. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин. Представянето в ОИК може да стане на CD, преносима памет или на официалния електронен адрес на ОИК, но е валидно само след подаване на заявление (приложение №72-МИ за първоначална регистрация на застъпници, приложение № 73-МИ за заместващи застъпници 
 6. Файлът се отваря с Excel (от версия Office2007 включително нагоре). В зависимост от нуждата се ползва една от двете страници – ЗАСТЪПНИЦИ или ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ. Преходът от една в друга страница става чрез кликване върху името на страницата в долната част на прозореца на Excel.

 

 • ЧЕРВЕН фон – ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ
 • СИН фон – ЕГН-то се повтаря в списъка
 • ЗЕЛЕН фон – само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните застъпници в този файл (има го в страницата ЗАСТЪПНИЦИ, а се предлага като заместващ в страницата ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ)
 • БЯЛ фон с черни букви – всичко е наред с ЕГН-то

 

САМО ЗА ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ:

Заместваният застъпник, заедно с ЕГН-то му се избират от в колоната D от падащо меню във всяка клетка, което показва всички имена и ЕГН-та, въведени в страницата ЗАСТЪПНИЦИ. Това значи, че ако партията (коалицията) има повече от един файл с предложения за застъпници, замяната му става чрез съответната страница във файла, с който е бил първоначално заявен.

 При други проблеми с файла не се колебайте да задавате въпроси на телефона на ОИК-Елена, поместен на интернет страницата на комисията.

18.10.2023

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ЕЛЕНА

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК се предлага възможност за обучение на членовете на секционни избирателни комисии (СИК), които ще се проведат при следните параметри:

Форма на провежданеДистанционни обучения посредством Microsoft Teams.

Период на провеждане:

 на 19.10.2023 г. (четвъртък) - 17:00 часа

 на 21.10.2023 г. (събота) - 11:00 часа 

Времетраене на обучение: 40 мин.

 

10.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC 

 

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

 

17.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ

Общинска избирателна комисия Елена определи следниата секция

 № 041300002 – ул. „Йеромонах Йосиф Брадати“ № 36 (бивш Общински детски комплекс),

за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за избиране на общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Гласуване

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция, различна от определената му, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва всички данни на избирателя в допълнителната страница на избирателния списък (под черта), след като избирателят представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 80-МИ от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък.

Гласуване с придружител

Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително чрез специализирано устройство за машинно гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до паравана за гласуване/преграда за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, след което се оттегля, докато избирателят гласува.

Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателните списъци срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 79-МИ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или местна коалиция, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

 ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ, на който избирателите могат да правят заявки за помощ в изборния ден: 0879101416 и 0879101457 от 7:00 часа на 29.10.2023 г. до края на изборния ден.

11.10.2023

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023г. на ЦИК и Писмо изх. № МИ-15-711 от 10.10.2023г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Елена публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. в община Елена, както следва:

 

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина за Кмет на община Елена

Бюлетина за Кмет на кметство село Беброво

Бюлетина за Кмет на кметство село Каменари

Бюлетина за Кмет на кметство село Константин

Бюлетина за Кмет на кметство село Майско

 

20.09.2023

Съобщение

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети регистрират в ОИК Елена кандидатските си листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. считано от 09.00ч. на 19.09.2023г. до 17.00ч. на 26.09.2023 г. Документи ще се приемат всеки календарен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. 

Общинската избирателна комисия уведомява партиите, коалициите и местните коалиции, че при регистрация на кандидатски листи за съответния вид избор следва да представят и на електронен носител попълнени таблици в ексел формат, като примерна е приложена към настоящото съобщение.

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за ................................................................ в
община ........................................................., област ...........................................
при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛН

Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител.

10.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК - Елена свиква заседание на комисията на 11.09.2023г. от 15.00 часа в зала 117 в сградата на Община Елена.

09.09.2023

Съобщение

Приемането на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Елена на 29.10.2023г. в ОИК-Елена, започва от 9,00 ч. на 11 септември (понеделник) 2023 г.

Документите ще се приемат в ОИК – Елена, на адрес: сградата на Община Елена, находяща се в гр. Елена, ул. Иларион Макариополски № 24, втори етаж, зала 117.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Елена е 17,00 ч. на 18 септември (понеделник) 2023 г.

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Елена и да се публикува в интернет страницата на комисията, включително и като съобщение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

08.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК - Елена свиква първо заседание на комисията на 09.09.2023г. от 10.00 часа.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 129 / 07.11.2023

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата за избран

 • № 128 / 07.11.2023

  относно: Прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата за избран.

 • № 127 / 05.11.2023

  относно: избиране на кмет на Община Елена

всички решения