28.04.2017

Съобщение

Свиква се заседание на ОИК Елена на 28.04.2017 г. от 17 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на постъпило заявление и вземане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник
 2. Обявяване за избран на следващия в листата кандидат
10.04.2017

Съобщение

Свиква се заседание на ОИК Елена на 10.04.2017 г. от 17 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на постъпило заявление и вземане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник
 2. Обявяване за избран на следващия в листата кандидат

 

03.11.2015

Съобщение

Със заповед № ОА04-11522/ 02.11.2015 г. на Областен управител на област Велико Търново на 05.11.2015 г. от 13:00часа в пленарната зала на община Елена се свиква първото заседание на Общински съвет - Елена мандат 2015 г. - 2019 г.

Поканват се всички, желаещи да присъстват на полагането на клетва от избраните общински съветници и кметове.

26.10.2015

ПРОТОКОЛИ ОИК

24.10.2015

Съобщение

Заявки за транспорт на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден могат да се правят на адрес: гр.Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24 или на тел. 0879 101 416, 0879 101 457

21.10.2015

Съобщение за заседание

Свиква се заседание на ОИК Елена на 21.10.2015 г. от 11,40 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на заявление за освобождаване на член на СИК
 2. Разглеждане на предложение за назначаване на член на СИК
 3. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на застъпници, предложени от местна коалиция „ПАТРИОТИТЕ-ВМРО“
 4. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на застъпници, предложени от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

 

20.10.2015

Съобщение

ОИК Елена съобщава, че във връзка с провеждане на обучение на СИК на територията на общината на 20 октомври 2015 г. (вторник) няма да приема документи между 14 и 16 часа.

19.10.2015

Съобщение

ОИК Елена напомня на членовете на СИК, регистрирани като безработни за задължението им за прекратяване на регистрацията за времето, през което изпълняват правомощията си.

18.10.2015

Съобщение за заседание

Свиква се заседание на ОИК Елена на 18.10.2015 г. от 16 часа при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на заявление за освобождаване на член на СИК
 2. Разглеждане на предложение за назначаване на член на СИК
 3. Разглеждане на заявление за заличаване от списъка на резервните членове на СИК, предложен от ПП ДПС
 4. Разглеждане на заявление за преподреждане на списъка с резервни членове на СИК, предложен от ПП ДПС
 5. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на застъпници, предложени от ПП ДПС
17.10.2015

Съобщение за заседание

Свиква се заседание на ОИК Елена на 17.10.2015 г. от 16 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на заявление за освобождаване на член на СИК
 2. Разглеждане на предложение за назначаване на член на СИК
 3. Оповестяване на избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 

17.10.2015

Съобщение

Във връзка с изпълнение на задълженията, произтичащи от чл.87, ал.1, т.11 и чл.234, ал.1 и 2 от ИК, ОИК Елена съобщава, че в секция № № 041300002- гр.Елена, ул.“Й.Й.Брадати“ 36- Общински детски комплекс са осигурени всички необходими условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Телефон и адрес за даване на заявки за транспорт в изборния ден ще бъдат публикувани след съгласуване с общинска администрация Елена.

13.10.2015

Съобщение

ОИК Елена съобщава, че на 20.10.2015 г. (вторник) от 14:30 часа в салона на читалището ще се проведе обучение на членовете на СИК, застъпници и упълномощени представители на партии, коалиции и местни коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове и за Национален референдум на 25 октомври 2015 г. в община Елена.

13.10.2015

Съобщение за заседание

Насрочва се заседание на ОИК Елена на 13.10.2015 г. от 16 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на двама членове на ОИК Елена за приемане на отпечатаните бюлетини от „Печатницата на БНБ“АД.
 2. Разглеждане на предложение относно промяна в състав на СИК на територията на общината.
10.10.2015

Съобщение

ОИК Елена съобщава, че на 12.10.2015 г.(понеделник) ще приема документи до 12:30 часа.

06.10.2015

Съобщение

ОИК Елена напомня на заинтересованите, че регистрацията на застъпници се извършва в съответствие с Решение №2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК. Към Заявлението за регистрация на застъпници (Приложение №68-МИ) задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат до 23 октомври 2015 г. включително. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа). Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

ОИК Елена препоръчва списъкът в електронен вид excel формат да бъде изпратен по електронната поща на адреса, посочен на Интернет страницата.

 

02.10.2015

Съобщение за заседание

Насрочва се заседание на ОИК Елена на 02.10.2015 г. от 15:35 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на решение за одобряване на образец на бюлетина за произвеждане на изборите за общински съветници в Община Елена за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Елена
 2. Приемане на решение за одобряване на образец на бюлетина за произвеждане на изборите за кмет на Община Елена за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Елена
 3. Приемане на решение за одобряване на образец на бюлетина за произвеждане на изборите за кмет на кметство Беброво за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Елена
 4. Приемане на решение за одобряване на образец на бюлетина за произвеждане на изборите за кмет на кметство Буйновци за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Елена
 5. Приемане на решение за одобряване на образец на бюлетина за произвеждане на изборите за кмет на кметство Илаков рът за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Елена
 6. Приемане на решение за одобряване на образец на бюлетина за произвеждане на изборите за кмет на кметство Каменари за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Елена
 7. Приемане на решение за одобряване на образец на бюлетина за произвеждане на изборите за кмет на кметство Константин за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Елена
 8. Приемане на решение за одобряване на образец на бюлетина за произвеждане на изборите за кмет на кметство Майско за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Елена
 9. Приемане на решение за одобряване на образец на бюлетина за произвеждане на изборите за кмет на кметство Палици за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Елена
29.09.2015

Съобщение за заседание

Свиква се заседание на 29.09.2015 г. от 10:00 часа при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Заличаване на регистрацията на Станислав Петров Ганчев като кандидат за общински съветник в кандидатска листа на партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ  в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

29.09.2015

Съобщение за заседание

Насрочва се заседание на ОИК Елена на 29.09.2015 г. от 13:30 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вземане на решение за утвърждаване на график на дежурства за периода до започване на отпечатване на бюлетините.
 2. Вземане на решения за назначаване на СИК в община Елена
24.09.2015

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

23.09.2015

Съобщение за провеждане жребий

Жребият за поредните номера на партиите, коалициите и местните коалиции в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Елена ще се проведе на 23 септември  2015 г. от 15 часа в сградата на Община Елена, стая 211

23.09.2015

Съобщение за заседание

Свиква се заседание на 23.09.2015г. от 16.45 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите, местните коалиции регистрирани в ОИК Елена за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
 2. Определяне чрез жребий на реда за участие в диспути в предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
22.09.2015

Съобщение

Свиква се заседание на ОИК Елена на 22.09.2015 г. от 11:40 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на кандидатска листа от местна коалиция ЗОВ ЗА ЕЛЕНА за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в изборите на 25 октомври 2015 г.
22.09.2015

Съобщение за заседание

 Свиква се заседание на ОИК Елена на 22.09.2015 г. в 15:45 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на кандидатска листа от коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за общински съветници в изборите на 25 октомври 2015 г.
 2. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на кандидатска листа от партия АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в изборите на 25 октомври 2015 г.
21.09.2015

Съобщение за заседание

Свиква се заседание на ОИК Елена на 21 септември от 11:30часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на кандидатска листа от партия ДВИЖЕНИЕ 21 за общински съветници в изборите на 25 октомври 2015 г.
 2. Разглеждане на документи и вземане на решения за регистрация на кандидатска листа от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за общински съветници и за кмет на кметство в изборите на 25 октомври 2015 г.
 3. Определяне място и дата за провеждане на жребия за поредните номера на партиите, коалициите и местните коалиции в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
 4. Определяне на член на комисията, заместващ председателя в негово отсъствие.
21.09.2015

Съобщение за заседание

Свиква се заседание на ОИК Елена на 21 септември 2015 от 19:30 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вземане на решение за регистрация на кандидатска листа от партия ГЕРБ за кметове на кметства: Буйновци, Илаков рът, Каменари, Палици в изборите на 25 октомври 2015 г.
 2. Разглеждане на документи и вземане на решения за регистрация на кандидатска листа от партия ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ за общински съветници и за кмет на община в изборите на 25 октомври 2015 г.
 3. Разглеждане на документи и вземане на решения за регистрация на кандидатска листа от местна коалиция ПАТРИОТИТЕ - ВМРО за общински съветници в изборите на 25 октомври 2015 г.
19.09.2015

Съобщение за заседание

Насрочва се заседание на ОИК Елена на 19.09.2015 г. от 19:15 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на документи и вземане на решения за регистрация на кандидатска листа от партия НФСБ за общински съветници в изборите на 25 октомври 2015 г.

2. Разглеждане на документи и вземане на решения за регистрация на кандидатска листа от партия ГЕРБ за общински съветници, кмет на община и за кмет на кметство в изборите на 25 октомври 2015 г.

18.09.2015

Съобщение за заседание

Насрочва се заседание на ОИК Елена на 18.09.2015 г. от 18:30 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на документи и вземане на решения за регистрация на кандидатска листа от партия Българска социалистическа партия за общински съветници, кмет на община и за кмет на кметство в изборите на 25 октомври 2015 г. 
18.09.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО

НА КАНДИДАТИТЕ

ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

 

"СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили въпроси Централната избирателна комисия указва на общинските избирателни комисии, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. "

Съобщението е публикувано на страницата на ЦИК на 10.09.2015 г.

16.09.2015

Съобщение за заседание

Свиква се заседание на ОИК Елена на 16.09.2015 г. от 15:15 часа при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за предоставяне на Община Елена на проект за разпределение на членовете и ръководствата на СИК за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25.10.2015 г. в община Елена.
15.09.2015

Съобщение за заседание

Насpочва се заседание на ОИК Елена на 15.09.2015 г. от 11:30 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове в община Елена на 25 октомври 2015 г.
15.09.2015

Съобщение

ОИК Елена съобщава на всички заинтересовани, че за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Елена са регистрирани:

9 партии

2 коалиции

2 местни коалици

14.09.2015

Съобщение за заседание

Насрочва се заседание на ОИК Елена на 14.09.2015 г. от 17:20 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници в община Елена на 25 октомври 2015 г.              
 2. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за кмет на община в община Елена на 25 октомври 2015 г.
 3. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за кмет на кметство, а именно: Константин, Майско, Беброво, Каменари, Палици, Илаков рът, Буйновци в община Елена на 25 октомври 2015 г.
14.09.2015

Съобщение за заседание

Насрочва се заседание на ОИК Елена на 14.09.2015 г. от 14:30 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на местна коалиция ПАТРИОТИТЕ - ВМРО за участие в изборите за общински съветници в община Елена на 25 октомври 2015 г.
13.09.2015

Съобщение за заседание

Свиква се заседание на ОИК Елена на 13.09.2015 г. от 9:30 часа.

Относно:

 1. Поправка на протокол №10 от 12.09.2015 г. относно определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Елена.
 2. Поправка на решение №26 от 12.09.2015 г. на ОИК Елена, относно определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Елена.
13.09.2015

Съобщение за заседание

Свиква се заседание на ОИК Елена на 13.09.2015 г. от 17:25 ч. при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на местна коалиция ЗОВ ЗА ЕЛЕНА за участие в изборите за кмет на община в община Елена на 25 октомври 2015 г.              
 2. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на местна коалиция ЗОВ ЗА ЕЛЕНА за участие в изборите за общински съветници в община Елена на 25 октомври 2015 г.
 3. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на местна коалиция ЗОВ ЗА ЕЛЕНА за кмет на кметство, а именно: кметства - Майско, Константин, Беброво, Каменари, Илаков рът, Буйновци, Палици в община Елена на 25 октомври 2015 г.
 4. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на община в община Елена на 25 октомври 2015 г.              
 5. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в община Елена на 25 октомври 2015 г.
 6. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на кметство, а именно: кметства - Майско, Константин, Беброво, Каменари, Илаков рът, Буйновци, Палици в община Елена на 25 октомври 2015 г.
12.09.2015

Съобщение за заседание

Свиква се заседание на ОИК Елена на 12.09.2015 г. от 12:15 часа относно определяне броя на членовете на всяка СИК в съответната секция в Община Елена за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

12.09.2015

Съобщение за заседание

Свиква се заседание на ОИК Елена на 12.09.2015 г. от 18:15 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Елена

12.09.2015

Съобщение за заседание

Свиква се заседание на ОИК Елена на 12.09.2015 г. от 15:30 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

        

 1. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за общински съветници в община Елена на 25 октомври 2015 г.              
 2. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на община в община Елена на 25 октомври 2015 г.
 3. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници в община Елена на 25 октомври 2015 г.            
 4. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на община в община Елена на 25 октомври 2015 г.
 5. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на кметство, а именно: кметства- Беброво, Буйновци, Илаков рът, Каменари, Константин, Майско, Палици, в община Елена на 25 октомври 2015 г.
 6. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в изборите за общински съветници в община Елена на 25 октомври 2015 г.            
 7. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в изборите за кмет на община в община Елена на 25 октомври 2015 г.
 8. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в изборите за кмет на кметство, а именно: кметства- Майско, Константин, Беброво, Каменари, Илаков рът, Буйновци, Палици в община Елена на 25 октомври 2015 г.
 9. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници в община Елена на 25 октомври 2015 г.
11.09.2015

Съобщение за заседание

Заседанието на ОИК Елена се насрочва за 11.09.2015 г. от 11:30 часа при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за участие в изборите за общински съветници в община Елена на 25 октомври 2015 г.
 2. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за участие в изборите за общински съветници в община Елена на 25 октомври 2015 г.
11.09.2015

Съобщение за заседание

Насрочва се заседание на ОИК Елена на 11.09.2015 г. от 16:15 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия ДВИЖЕНИЕ 21 за участие в изборите за общински съветници в община Елена на 25 октомври 2015 г.
 2. Вземане на решение за определяне на единна номерация на избирателните секции в община Елена за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.
10.09.2015

Съобщение за заседание

Заседанието на ОИК Елена се насрочва за 10.09.2015 г. от 11:30 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници в община Елена на 25 октомври 2015 г.

2.  Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на кметство, а именно: кметства- Константин, Каменари, Майско в община Елена на 25 октомври 2015 г.

09.09.2015

Съобщение за заседание

Заседанието на ОИК Елена на 09.09.2015 г. се насрочва за  14 часа при следния дневен ред:

 1.  Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за общински съветници в община Елена на 25 октомври 2015 г.
 2. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за кмет на община в община Елена на 25 октомври 2015 г.
 3. Разглеждане на документи и вземане на решение за регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за кмет на кметство, а именно: кметства- Константин, Майско, Беброво, Каменари, Палици, Илаков рът, Буйновци в община Елена на 25 октомври 2015 г.
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 160-МИ / 28.04.2017

  относно: Обявяване за избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

 • № 159-МИ / 28.04.2017

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на Росинка Недялкова Георгиева , общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

 • № 158-МИ / 10.04.2017

  относно: Обявяване за избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

всички решения